Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka

Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka je program zastřešující ochranu přírodních a kulturních památek na Podblanicku prostřednictvím věcných práv, následnou péči o ně, propagaci památek a jejich ochrany.


"Cílem spolku je ochrana a rozvoj přírodního a kulturního bohatství Podblanicka zejména ve spolupráci s vlastníky a prostřednictvím vlastnických či jiných věcných práv k pozemkům a stavbám."


 

Jak pozemkový spolek funguje??

  • Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny byl ve Vlašimi ustaven 23.4.1899.
  • Český svaz ochránců přírody ve Vlašimi působí od 25.9.1990.
  • PSPPP je instituce ustavená Českým svazem ochránců přírody Vlašim dne 15.5.1998.
  • PSPPP byl akreditován Radou pro pozemkové spolky České republiky dne 10.6. 1999.

Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka (dále jen PSPPP), navazuje na tradici okrašlovacích spolků. PSPPP podchycuje cenná území z hlediska ochrany přírody a krajiny na území Podblanicka a usiluje o dosažení dohod s vlastníky a uživateli těchto území, získání vybraných částí do vlastnictví či získání jiných věcných práv k pozemkům.

Cílem je zajistit dlouhodobě takovou péči o tyto plochy, která zaručí udržení jejich hodnot i pro další generace. PSPPP se chce věnovat jednak památkám přírodním (např. geologickým, paleontologickým apod.) tak památkám kulturním, které jsou součástí volné krajiny (tzn. například drobné sakrální stavby).

PSPPP spolupracuje s vlastníky půdy, lesníky, zemědělci, obcemi, jinými neziskovými organizacemi, podnikateli i státními orgány. U každého pozemku je zváženo, jak by mohl být nejlépe chráněn a volíme vždy z několika legálních možností, např. dohoda s vlastníkem či uživatelem, ustavení věcného břemene, dlouhodobý nájem či nákup pozemku

Za dobu existence ČSOP Vlašim bylo dosaženo řady úspěchů. Podařilo se ochránit více než 300 hektarů pozemků, 6 historických objektů, 62 památných stromů, zachránit několik desítek lokalit chráněných druhů rostlin a živočichů.

PSPPP se aktivně zapojuje do hnutí pozemkových spolků v ČR, které zastřešuje Národní pozemkový spolek. Informace o činnosti Národního pozemkového spolku a o dalších pozemkových spolcích najdete na stránkách ČSOP - www.csop.cz - Pozemkové spolky.