Na Hrbě u Pravonína

V údolí pod Pravonínem byla z iniciativy Pozemkového spolku provedena revitalizace rybníka a části toku pod rybníkem. Došlo zde k vytvoření přírodě blízkého meandrujícího koryta potoka, byly vybudovány tůně vzhledu slepých potočních ramen a provedena dosadba vrb a keřů. Revitalizace nastartovala tvorbu mokřadních společenstev, tůně jsou obydleny obojživelníky.

Cílem Pozemkového spolku, který má lokalitu v dlouhodobém pronájmu, je péče o lokalitu a zachování přírodních hodnot. lokalita je zároveň studijní plochou přírodních procesů a inspirací pro další revitalizace.


Kalina obecná


Rok 2004


Rok 2006


Tůň vybudovaná Pozemkovým spolkemInformační tabule