Projekt EHP 2015 - 2016

Ochrana našich nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků

logo_eea.gif

Mokřadní a „stepní“ (tedy přesněji řečeno xerotermní a subxerotermní) biotopy patří k druhově nejzajímavějším, zároveň však k nejohroženějším společenstvům střední Evropy. Řada z nich je v péči či dokonce vlastnictví pozemkových spolků. Právě na ně je zaměřen projekt, podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Projekt bude v období březen 2015 - duben 2016 realizovat Český svaz ochránců přírody společně s třinácti partnery – jedenácti pozemkovými spolky, Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka a kolegy z norské neziskové organizace Naturvernforbundet i Buskerud. Těžištěm projektu je management padesáti vybraných lokalit, součástí jsou však i výzkumné aktivity, výměna zkušeností s norskými partnery a na závěr odborná konference.


ZO ČSOP Vlašim

Naše organizace se stala jedním z partnerů při realizaci tohoto projektu. Jako pozemkový spolek pečujeme o cenná území, která poskytují útočiště mnoha vzácným či ohroženým druhům. Běhěm realizace projektu dojde k likvidaci náletových dřevin a invazivních druhů, údržbě lokality a vytvoření ochranářských plánů péče.

Výstupy projektu:

Bližší a podrobnější informace naleznete na:
http://www.csop.cz/mokradyastepi
 

PRŮBĚH PROJEKTU

V rámci projektu "Ochrana našich nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků", který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, jsme realizovali na vybraných lokalitách jednotlivé projektové aktivity. Mezi tyto aktivity patří kosení travních porostů, výřez náletových dřevin, eliminace invazivních druhů rostlin a extenzivní pastva.

Kosení travních porostů
Travní porost byl pokosen na lokalitách Drahňovická mokřadla, Jinošovské údolí, Louky v zámeckém parku, Mokřadní louky u Blažejovic, Na Hrbě, Na Ostrově, Na pramenech, Řísnické louky, Smrčiny, Upolínová louka u Losin a dalších za použití křovinořezů a malotraktoru. Posekaná hmota byla shrabána, odvezena a zlikvidována.

Výřez náletů
Výřez náletů byl proveden na vybraných lokalitách. K výřezu náletů byly použity křovinořezy a motorové pily.

Eliminace invazivních druhů
V rámci projektu došlo i k eliminaci invazivních druhů rostlin za pomoci totálních herbicidů na vybraných lokalitách.

Extenzivní pastva
V rámci projektu byla provedena extenzivní pastva na lokalitě Na Nemíži, kde bylo paseno naše stádo ovcí, které napomáhají svým spásáním travní hmoty k udržení populace jalovců na lokalitě.