Lokality v péči spolku

PSPPP se zaměřuje na místa přírodovědně i kulturně hodnotná, přičemž lokality nemusí být zákonem nebo památkově chráněny. PSPPP se snaží přispět k zachování přírodních a kulturních hodnot tam, kde zákonná ochrana není nebo tam, kde majiteli z různých důvodů nevyhovuje.

PSPPP se snaží ve spolupráci s vlastníky o zachování předmětů ochrany, kterým může být kaplička, přirozený olšový les nebo mokřadní louka. Tato spolupráce může mít různou formu jako např. dobrovolná dohoda, pronájem pozemku nebo souhlas s obhospodařováním.

PSPPP se snaží vlastníkům pomáhat i metodicky při hospodaření na přírodovědně cenných pozemcích (např. na mokřadech, které jsou obtížně obhospodařovatelné) nebo při získávání financí z krajinotvorných programů MŽP.


MOKŘADY
LESNÍ LOKALITY
STEPI
SADY, STROMY
KULTURNÍ A TECHNICKÉ PAMÁTKY