Drahňovická mokřadla

Na sever od obce Drahňovice protéká Křešický potok romantickým zalesněným hluboce zařízlým údolím. Podél potoka nacházíme vrbové křoviny, v rozšířené části údolí se rozkládají mokřadní pcháčové louky na glejových půdách, v okolních lesích najdeme přírodě blízké dubohabřiny a suťové lesy.

Mokřadní louky hostí vzácnou květenu – roste zde ocún jesenní (Colchicum autumnale) a zvláště chráněný prstnatec májový (Dactylorhiza majalis).

ČSOP Vlašim inicioval ve spolupráci s obcí Drahňovice obnovu nesečených luk a vybudování soustavy tůní. Cílem je pečovat o lokalitu formou každoročního sečení a nepravidelnými zásahy na tůních. U lokality jsou umístěny dvě informační tabule pro návštěvníky.


Prstnatec májový – česká orchidej


Rozkvetlé louky s kohoutky


Tůně se suchopýry


Informační tabule