Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na následující druhy zařazené v příslušných kategoriích Červených seznamů:

kuňka žlutobřichá Bombina variegata CR –˃ kriticky ohrožený druh
bekasina otavní Gallinago gallinago EN –˃ ohrožený druh
čolek velký Triturus cristatus EN –˃ ohrožený druh
kuňka obecná Bombina bombina EN –˃ ohrožený druh
ropucha zelená Bufotes viridis EN –˃ ohrožený druh
skokan ostronosý Rana arvalis EN –˃ ohrožený druh
vodouš kropenatý Tringa ochropus EN –˃ ohrožený druh
čolek horský Ichthyosaura alpestris VU –˃ zranitelný druh
čolek obecný Lissotriton vulgaris VU –˃ zranitelný druh
hnědásek rozrazilový Melitaea diamina VU –˃ zranitelný druh
chřástal vodní Rallus aquaticus VU –˃ zranitelný druh
ještěrka obecná Lacerta lagris VU –˃ zranitelný druh
jetel kaštanový Trifolium spadiceum VU –˃ zranitelný druh
ropucha obecná Bufo bufo VU –˃ zranitelný druh
skokan hnědý Rana temporaria VU –˃ zranitelný druh
skokan krátkonohý Pelophylax lessonae VU –˃ zranitelný druh
užovka hladká Coronella austriaca VU –˃ zranitelný druh
vrba plazivá Salis repens VU –˃ zranitelný druh
blatnice skvrnitá Pelobates fuscus NT –˃ téměř ohrožený druh
ještěrka živorodá Zootoca vivipara NT –˃ téměř ohrožený druh
perleťovec dvanáctitečný Boloria selene NT –˃ téměř ohrožený druh
prstnatec májový Dactylorhiza majalis NT –˃ téměř ohrožený druh
rosnička zelená Hyla arborea NT –˃ téměř ohrožený druh
saranče mokřadní Stethophyma grossum NT –˃ téměř ohrožený druh
skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus NT –˃ téměř ohrožený druh
skokan štíhlý Rana dalmatina NT –˃ téměř ohrožený druh
slepýš křehký Anguis fragilis NT –˃ téměř ohrožený druh
šidélko kopovité Coenagrion hastulatum NT –˃ téměř ohrožený druh
ťuhýk obecný Lanius collurio NT –˃ téměř ohrožený druh
užovka obojková Natrix natrix NT –˃ téměř ohrožený druh
vrbovka bahenní Epilobium palustre NT –˃ téměř ohrožený druh
vrbovka tmavá Epilobium obscurum NT –˃ téměř ohrožený druh
zábělník bahenní Potentilla palustris NT –˃ téměř ohrožený druh
bramborníček hnědý Saxicola rubetra NT –˃ téměř ohrožený druh
hadí mord nízký Scorzonera humilis LC –˃ málo dotčený druh
kozlík dvoudomý Valeriana dioica LC –˃ málo dotčený druh
straček potoční Tephroseris crispa LC –˃ málo dotčený druh
sýkora babka Poecile palustris LC –˃ málo dotčený druh
žluva hajní Oriolus oriolus LC –˃ málo dotčený druh

Cílem projektu je na 14 mokřadních lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití vzácných druhů rostlin a živočichů. Cestou k tomu je soubor opatření, zahrnující zejména údržbu či obnovu bezlesí a zřizování tůní.

 

Plánované aktivity:

 • budování tůní
 • vyřezání náletových dřevin
 • likvidace invazních druhů
 • kosení
 • pastva
 • výsadba dřevin
 • stržení drnu těžkou mechanizací
 • budování úkrytů pro organizmy (zimoviště pro obojživelníky a plazy)
 • založení a obnova zatravněných ploch

Organizační zajištění:

Organizační zajištění projektu má na starosti Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP.

Koordinátor projektu: Mgr. Petra Milerová: petra.milerova@csop.cz

Finanční řízení projektu: Ing. Petr Stýblo: petr.styblo@csop.cz 

 

Partneři projektu:

Hamerský potok, z.s. – zajišťuje péči o lokalitu Čtyřicítka,

Pálečský statek, z.s. – zajišťuje péči o lokalitu Pálečské údolí,

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině – zajišťuje péči o lokality Chvojnov, Nad Návozy, Pod Čertovým kamenem, Starohorský mokřad, U Farského lesa, V Krejdách,

ZO ČSOP Kněžice – zajišťuje péči o lokality Louka pod Vlčí horou, Pastviny pod Radonínem, Tůně pod Fišovcem,

ZO ČSOP Vlašim – zajišťuje péči o lokality Louky v Jinošovském údolí a Louky u Galilejského rybníka.

 

Výstupy a publicita projektu:

– tisková zpráva k zahájení projektu zde.

Práce v terénu

 • Na lokalitách Louky v Jinošovském údoí a Louky u Galilejského rybníka probíhalo v období od července do září 2021,  2022  a 2023 kosení travního porostu, hrabání a odvoz biomasy.
 • Fotodokumentace ze zásahů je zde.

 

Termín realizace: 1. 6. 2021 – 30. 4. 2024

Číslo projektu: 3201200018

Rozpočet projektu: 3 253 438,56 Kč

Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 2 488 880,49 Kč

Výše dotace SFŽP: 439 214,21 Kč

www.sfzp.cz/norskefondy   www.norskefondy.cz       www.eeagrants.org

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.