Lokality

Lokality2023-02-13T21:48:17+01:00

Mokřady

Podblanicko je na mokřady (naštěstí) stále ještě poměrně bohaté. Mokřadní společenstva společenstva rákosin a vysokých ostřic nacházíme na okrajích rybníků,  při potocích, na vlhkých sníženinách a tůních. Velmi cenná jsou rašeliniště s výskyty vzácných druhů bylin. Na okrajích katastrů zůstaly zachovány zbytky podmáčených luk s typickými keřovými vrbami.

Podlesí

Významná mokřadní lokalita v CHKO Blaník s řadou vzácných a chráněných druhů. Přírodní rezervace.

Lesy

Typickými lesními společenstvy Podblanicka byly květnaté bučiny, kterých však mnoho nezůstalo (NPR Ve Studeném). Ve vyšších polohách jsou zachovány pěkné ukázky acidofilních bučin. V údolích řek na svazích rostou dubohabřiny a doubravy, přímo u vodních toků pak olšiny a jaseniny. Na nepřístupných skalnatých místech nacházíme suťové lesy.

Jehliště

Významná stará jedlobučina na strmém svahu Javorové skály. Bezzásahové území.

Stepi

Skutečné stepi se na Podblanicku nevyskytují. O to více jsou vzácnější zachovalé suché stráňky, svahy opuštěných lomů s řídkou vegetací nebo skalky. Zvláštěním biotopem jsou opuštěné vápencové lomy nebo výsypky starých důlních děl.

Sady, památné stromy

Na Podblanicku najdeme celou řadu významných starých stromů, z nichž většina je vyhlášena jako památné. Pozornost se v poslední době zaměřuje na sady a zahrady, které jsou zdrojem zapomenutých odrůd ovocných dřevin i útočištěm celé řady druhů živočichů (ptáci, hmyz).

Kulturní a technické památky

Stavební památky jsou významnou součástí kulturní krajiny, patří sem kromě lidových staveb a šlechtických zámečků i drobná architektura jako kaple, zvonice, boží muka, kříže, studánky aj. Na Podblanicku jsou i technické a průmyslové památky  – objekty a zařízení souvisejících s těžbou nebo výrobou.

Přejít nahoru