Práce pro přírodu se neobejde bez základního finančního, personálního i materiálního zabezpečení.

Pro opatření na lokalitách, třeba výřez křovin, je třeba najít finanční zdroje, aby bylo možné koupit benzín do motorové pily. Stejně tak je třeba zaplatit tisk map, do kterých se zakreslují nálezy rostlin nebo koupit síťku, se kterou se na exkurzích loví v tůňce larvy vodního hmyzu. Pro zajištění naší práce využíváme státní dotační programy i granty nestátních fondů. Velký dík patří všem, kteří pracují na lokalitách jako dobrovolníci. Oceňujeme každý příspěvek pro podporu naší činnosti.

Věnujte finanční dar ČSOP Vlašim na účet 322147339/0800, do zprávy pro příjemce vyplňte „PSPPP“. Pokud uvedete i své jméno a kontakt, budeme Vám moci zaslat potvrzení o poskytnutém daru.

Pro ochranu našeho přírodního dědictví, vyhlásil Český svaz ochránců přírody dlouhodobou celostátní kampaň Místo pro přírodu.

Cílem kampaně je získání finančních prostředků na výkupy:

  • přírodně a krajinářsky cenných pozemků (přírodě blízkých lesů, mokřadů, stepních lokalit, květnatých luk, …) s cílem zajištění jejich trvalé ochrany
  • pozemků tvořícím součást navrženého územního systému ekologické stability za účelem jejich postupného převedení do přírodního stavu (především výsadeb zeleně).
  • pozemků v okolí vodních toků vhodných k jejich postupnému převedení do přírodního stavu v rámci programu tzv. revitalizací (obnova mokřadů, nivních luk, břehových porostů, …)

Nemenším cílem naší kampaně je vytvořit úzký vztah mezi veřejností (dárci) a cennými zbytky naší přírody, jejich permanentní zájem o ně. Pozemky vykoupené z prostředků veřejné sbírky budou majetkem Českého svazu ochránců přírody. Pod jeho kontrolou o ně budou podle stanoveného plánu pečovat místní pozemkové spolky.

Z prostředků sbírky již byla vykoupena část pralesa v Bílých Karpatech, mokřad Triangl v Praze, mokřadní louka v Jinošovském údolí u Vlašimi, část rašeliniště Na pramenech u Načeradce, Kupsova skála nedaleko Nesperské Lhoty, les v Jindřišském údolí u Jindřichova Hradce nebo stepní lokalita Zázmoníky.

Další informace o sbírce „Místo pro přírodu“ naleznete na www.mistoproprirodu.cz.