„Cílem Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka je ochrana a rozvoj přírodního a kulturního bohatství Podblanicka zejména ve spolupráci s vlastníky a prostřednictvím vlastnických či jiných věcných práv k pozemkům a stavbám.“

Co je to pozemkový spolek? Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka (PSPPP) je program ČSOP Vlašim zastřešující ochranu přírodních a kulturních památek prostřednictvím věcných práv, následnou péči o ně, propagaci památek a jejich ochrany.

Cílem programu je zajistit dlouhodobě takovou péči o přírodovědně hodnotné plochy a kulturní památky, která zaručí udržení jejich hodnot i pro další generace. ČSOP Vlašim se chce věnovat jednak památkám přírodním (např. geologickým, paleontologickým apod.) tak památkám kulturním, které jsou součástí volné krajiny (tzn. například drobné sakrální stavby).

ČSOP Vlašim spolupracuje s vlastníky půdy, lesníky, zemědělci, obcemi, jinými neziskovými organizacemi, podnikateli i státními orgány. U každého pozemku je zváženo, jak by mohl být nejlépe chráněn a volíme vždy z několika legálních možností, např. dohoda s vlastníkem či uživatelem, ustavení věcného břemene, dlouhodobý nájem či nákup pozemku.

ČSOP Vlašim programem pozemkového spolku navazuje na tradici okrašlovacích spolků. Program podchycuje cenná území z hlediska ochrany přírody a krajiny na území Podblanicka a usiluje o dosažení dohod s vlastníky a uživateli těchto území, získání vybraných částí do vlastnictví či získání jiných věcných práv k pozemkům.

  • Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny byl ve Vlašimi ustaven 23.4.1899.
  • Český svaz ochránců přírody ve Vlašimi působí od 25.9.1990.
  • PSPPP byl ustaven Českým svazem ochránců přírody Vlašim dne 15.5.1998.
  • PSPPP byl akreditován Radou pro pozemkové spolky České republiky dne 10.6. 1999.

Za dobu existence ČSOP Vlašim bylo dosaženo řady úspěchů. Podařilo se ochránit více než 300 hektarů pozemků, 6 historických objektů, 62 památných stromů, zachránit několik desítek lokalit chráněných druhů rostlin a živočichů.

ČSOP Vlašim se aktivně zapojuje do hnutí pozemkových spolků v ČR, které zastřešuje Národní pozemkový spolek. Informace o činnosti Národního pozemkového spolku a o dalších pozemkových spolcích najdete na stránkách ČSOP – www.csop.cz – Pozemkové spolky.