Jinošovské údolí

Jinošovské údolí leží na jih od města Vlašimi. Protéká jím potok Orlina, na kterém je v údolí zbudováno několik rybníků. Rybníky mají rozsáhlé břehové porosty, které přechází ve vrbové křoviny a v olšiny. U Galilejského rybníka roste početná populace ďáblíku bahenního (Calla palustris). Mozaiku údolí doplňují louky a cesty lemované alejí lip. Jinošovské údolí patří k oblíbeným cílům vycházek občanů města Vlašimi.

Rybníky s břehovými porosty skýtají útočiště řadě druhů ptáků, zastihnout zde můžeme např. labuť velkou (Cygnus olor) a volavku popelavou (Ardea cinerea). Na mokrých loukách v okolí rybníků rostou orchideje prstnatce májové (Dactylorhiza majalis) a další mokřadní druhy.

PSPPP hospodaří na rybnících Jírovec, Kačák a Utopenec spolu s přilehlými loukami. Na rybnících a loukách je uplatňováno přírodě blízké hospodaření, část plochy slouží jako zázemí pro programy druhové ochrany ČSOP. Louka pod Galilejským rybníkem byla v roce 2004 vykoupena do majetku ČSOP za prostředky z celostátní sbírky “Místo pro přírodu”.


Ďáblík bahenní


Lipová alej dosazená PSPPP


Mokřad nad Galilejským rybníkem


Rybník Kačák


Informační tabule