Na Hrbě u Pravonína

V údolí pod Pravonínem byla z iniciativy ČSOP Vlašim provedena revitalizace rybníka a části toku pod rybníkem. Došlo zde k vytvoření přírodě blízkého meandrujícího koryta potoka, byly vybudovány tůně vzhledu slepých potočních ramen a provedena dosadba vrb a keřů. Revitalizace nastartovala tvorbu mokřadních společenstev, tůně jsou obydleny obojživelníky.

ČSOP Vlašim má lokalitu v dlouhodobém pronájmu a provádí zde pravidelné sečení mokřadních luk. Lokalita je zároveň studijní plochou přírodních procesů a inspirací pro další revitalizace.

         
Kalina obecná                                                   Tůň vybudovaná v rámci revitalizace

 

Rok 2004                                                                    Rok 2006                                               


               Informační tabule