Přírodní rezervace Podlesí

Přírodní rezervace Podlesí se nachází v 1.zóně Chráněné krajinné oblasti Blaník nedaleko Býkovic. Zahrnuje dva rybníky s břehovými porosty a mokřadní louky. PSPPP zde vlastní velmi cennou mokřadní louku a hospodaří na rybnících, které má vypůjčeny od vlastníka – AOPK ČR.

Na mokřadní louce roste např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis),  rozchodník huňatý (Sedum villosum) nebo bařička bahenní (Triglochin palustre). Tůně na lokalitě jsou využívány k rozmnožování obojživelníky.

Velký Býkovický rybník je stanovištěm zajímavé vegetace letněných rybníků s evropsky významnou rostlinkou puchýřkou útlou (Coleanthus subtilis). Malý Býkovický rybník je významný výskytem řady obojživelníků, např. blatnice skvrnité (Pelobates fuscus).

Celé území je obhospodařováno s prioritou ochrany přírody. Mokřadní louky jsou pravidelně sečeny, rybníky mají přiměřenou rybí obsádku. PSPPP zde provádí monitoring chráněných druhů, ve spolupráci se Správou CHKO Blaník zde byly instalovány informační tabule a terénní značení přírodní rezervace.

     
Kvetoucí prstnatec májový                                      Porosty suchopýrů                                              Skokan zelený

           
Tůň pro obojživelníky                                                                 Infotabule

Zpět na Mokřady