Řísnické louky

Ŕísnické louky leží na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje. Komplex mokřadních a rašelinných luk není poškozen intenzivním zemědělským obhospodařováním, louky nebyly odvodněny. Na části lokality je i mechové rašeliniště s klasickými kopečky mechových polštářů.

Řísnické louky jsou lokalitou výskytu celé řady vzácných rostlin: starčku potočního (Tephroseris crispa), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata).

PSPPP ve spolupráci s vlastníky zajišťuje každoroční sečení luk. Řísnické louky jsou i evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000. Vzhledem k unikátnosti lokality je cílem ochránit louky před nepříznivými zásahy a zajistit péči o louky tak, aby byla zabezpečena jejich existence do budoucna.

    
Celkový pohled                                                                  Starček potoční                                                        Infotabule

    
Všivec lesní                                            Louka s prstnatci májovými

Zpět na Mokřady