Řísnické louky

Ŕísnické louky leží na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje. Komplex mokřadních a rašelinných luk není poškozen intenzivním zemědělským obhospodařováním, louky nebyly odvodněny. Na části lokality je i mechové rašeliniště s klasickými kopečky mechových polštářů.

Řísnické louky jsou lokalitou výskytu celé řady vzácných rostlin: starčku potočního (Tephroseris crispa), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata).

ČSOP Vlašim spolupracuje s vlastníky na péči o lokalitu, připravuje prosvětlení zarostlých okrajů luk a vytvoření několika tůní. Řísnické louky jsou evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000, pravidelné sečení zde zajišťuje Krajský úřad Středočeského kraje.

    
Celkový pohled                                                                  Starček potoční                                                        Infotabule

    
Všivec lesní                                            Louka s prstnatci májovými