Přírodní rezervace Údolí potoka u Dolské myslivny

Přírodní rezervace nachází nedaleko Vyklantic v okrese Pelhřimov. Zahrnuje rašelinné a mokré louky, zajímavostí je malý lesní rybníček v jižní části rezervace. Louky na území rezervace jsou velmi starého data, nebyly odvodněny ani přeorány. Upuštěním od sečení zarostly v jižní části rezervace olšovými nálety, v části byl dokonce vysazen les.

Z vzácných druhů rostlin zde rostou prstnatec májový (Dactylorhiza majalis),  vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), mochna bahenní (Potentilla palustris) a starček potoční (Tephroseris crispa).

Snahou ČSOP Vlašim je zabezpečení péče o rezervaci každoročním sečením, pro podporu rozmnožování obojživelníků zde byly vybudovány tůně. Sečení luk je zajišťováno ve spolupráci s Krajským úřadem kraje Vysočina.

                                      
Kvetoucí louka s prstnatci a suchopýry                Prstnatec májový a vachta trojlistá            Starček potoční

                                            
Údolí s mokřadními loukami a rozptýlenými dřevinami                                     Infotabule