Vorlinské údolí

Zalesněné Vorlinské údolí navazuje na údolí Blanice a vede proti proudu potoka Orlina. V zaříznutém údolí se nachází zbytky přírodě blízkých doubrav a dubohabřin a velmi staří jedinci dubu letního (Quercus robur). Staré duby jsou biotopem páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a dalších druhů saproxylického hmyzu. PSPPP zpracoval projekt na zlepšení populací saproxylického hmyzu napojením údolí na vlašimský zámecký park a vytvořením vhodných biotopů.

PSPPP dále v Orlinském údolí hospodaří na vodní nádrži Orlina a rybníčku Punčoška. V nivě potoka Orlina bylo vytvořeno několik tůní pro podporu obojživelníků. Vzhledem k tomu, že Vorlinské údolí je oblíbeným vycházkovým místem, je záměrem PSPPP doplnění návštěvnické infrastruktury a propojení zajímavých míst stezkami.


doubrava


tůň v nivě potoka


staré stromy


vodní nádrž


informační tabule

Zpět na Lesy