Přírodní rezervace Podlesí

Přírodní rezervace Podlesí se nachází v 1.zóně Chráněné krajinné oblasti Blaník nedaleko Býkovic. Zahrnuje dva rybníky s břehovými porosty a mokřadní louky. ČSOP Vlašim zde vlastní velmi cennou mokřadní louku a hospodaří na rybnících, které má vypůjčeny od vlastníka – AOPK ČR.

Na mokřadní louce roste např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis),  rozchodník huňatý (Sedum villosum) nebo bařička bahenní (Triglochin palustre). Tůně na lokalitě jsou využívány k rozmnožování obojživelníky.

Velký Býkovický rybník je stanovištěm zajímavé vegetace letněných rybníků s evropsky významnou rostlinkou puchýřkou útlou (Coleanthus subtilis). Malý Býkovický rybník je významný výskytem řady obojživelníků, např. blatnice skvrnité (Pelobates fuscus).

Celé území je obhospodařováno s prioritou ochrany přírody. Mokřadní louky jsou pravidelně sečeny, rybníky mají přiměřenou rybí obsádku. ČSOP Vlašim zde provádí monitoring chráněných druhů, ve spolupráci se Správou CHKO Blaník zde byly instalovány informační tabule a terénní značení přírodní rezervace.

     
Kvetoucí prstnatec májový                                      Porosty suchopýrů                                              Skokan zelený

           
Tůň pro obojživelníky                                                                 Infotabule