Vorlinské údolí

Zalesněné Vorlinské údolí navazuje na údolí Blanice a vede proti proudu potoka Orlina. V zaříznutém údolí se nachází zbytky přírodě blízkých doubrav a dubohabřin a velmi staří jedinci dubu letního (Quercus robur). Staré duby jsou biotopem páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a dalších druhů saproxylického hmyzu. ČSOP Vlašim zpracoval projekt na vytvoření vhodných biotopů a napojení údolí na vlašimský zámecký park.

ČSOP Vlašim dále v Orlinském údolí hospodaří na vodní nádrži Orlina a rybníčku Punčoška. V nivě potoka Orlina bylo vytvořeno několik tůní pro podporu obojživelníků.


doubrava


tůň v nivě potoka


staré stromy


vodní nádrž


informační tabule