Pro ochranu našeho přírodního dědictví, vyhlásil Český svaz ochránců přírody dlouhodobou celostátní kampaň Místo pro přírodu.

Cílem kampaně je získání finančních prostředků na výkupy:

  • přírodně a krajinářsky cenných pozemků (přírodě blízkých lesů, mokřadů, stepních lokalit, květnatých luk, …) s cílem zajištění jejich trvalé ochrany
  • pozemků tvořícím součást navrženého územního systému ekologické stability za účelem jejich postupného převedení do přírodního stavu (především výsadeb zeleně).
  • pozemků v okolí vodních toků vhodných k jejich postupnému převedení do přírodního stavu v rámci programu tzv. revitalizací (obnova mokřadů, nivních luk, břehových porostů, …)

Nemenším cílem naší kampaně je vytvořit úzký vztah mezi veřejností (dárci) a cennými zbytky naší přírody, jejich permanentní zájem o ně. Pozemky vykoupené z prostředků veřejné sbírky budou majetkem Českého svazu ochránců přírody. Pod jeho kontrolou o ně budou podle stanoveného plánu pečovat místní pozemkové spolky.

Z prostředků sbírky již byla vykoupena část pralesa v Bílých Karpatech, mokřad Triangl v Praze, mokřadní louka v Jinošovském údolí u Vlašimi, část rašeliniště Na pramenech u Načeradce, Kupsova skála nedaleko Nesperské Lhoty, les v Jindřišském údolí u Jindřichova Hradce nebo stepní lokalita Zázmoníky.

Další informace o sbírce „Místo pro přírodu“ naleznete na www.mistoproprirodu.cz.