Mokřady

Mokřady2020-04-06T22:40:59+02:00

Mokřad – to je místo, kde voda čvachtá a bíle kvete vachta

Mokřady mají na Podblanicku mnoho podob. Vyskytují se v celé řadě typů podle míry zamokření, půdního typu i hospodaření. Obvykle se vyskytují na místech s vysokou hladinou podzemní vody, na prameništích, v okolí rybníků a vodních toků.

Mokřady jsou domovem pro živočichy a rostliny, mají nezastupitelnou funkci pro zadržování vody v krajině. Je třeba si uvědomit, že každý drobný mokřad může mít mít velký význam v době sucha nebo naopak při hrozících povodních.

Nejčastější typy mokřadních biotopů na Podblanicku

Bezkolencové louky

Bezkolencové louky se vyskytují na střídavě vlhkých, zejména jílovitých půdách. Převládají traviny – metlice, kostřavy, medyněk a lipnice. Dominantní travinou může (ale nemusí) být bezkolenec. Z kvetoucích bylin se vyskytuje bukvice lékařská nebo čertkus luční. Bezkolencové louky byly v minulosti silně postiženy odvodněním, kdy byly nahrazeny kulturními porosty nebo druhově chudými typy ovsíkových luk. Ze vzácnějších druhů zde roste vrba rozmarýnolistá.

Mokřadní pcháčové louky

Pcháčové louky jsou význačné vysokým vzrůstem trav a ostřic, z bylin zde rostou blatouchy, rdesna a pcháče. Vyskytují se na místech s vysokou hladinou podzemní vody a na glejových půdách, na místech pravidelně sečených. Na pcháčových loukách se vyskytuje celá řada vzácných rostlin, např. prstnatec májový, tolije bahenní, upolín nejvyšší nebo starček potoční. Tužebníková lada vznikají z pcháčových luk při ponechání ladem. Na rozdíl od pcháčových luk převládají vysoké širokolisté byliny – tužebník jilmový nebo vrbina obecná, z travin skří­pina lesní.

Slatinné louky

Slatinné louky se suchopýry a rašeliníky najdeme většinou jako okrsky v pcháčových loukách na prameništích a silně podmáčených místech. Typické jsou pro ně ostřice – ostřice obecná, prosová, šedavá, ježatá a další. V rašeliníku roste drobná rosnatka okrouhlolistá, v tůňkách se stojatou vodou najdeme vachtu trojlistou.

Litorály rybníků a tůní

Druhově bohaté mohou být i litorály rybníků, které nejsou přesazené rybami. V členitějších společenstvech tak roste kromě orobince a rákosu také halucha, žabník, kosatec a různé druhy ostřic. Vodní plochy s lakušníky a úzkolistými rdesty jsou na Podblanicku vzácné – právě  pro silné zarybnění většiny vodních ploch. Vodní rostliny tak najdeme spíše v tůních, které byly často vytvořeny z iniciativy ochrany přírody. Na okrajích tůní rostou přesličky, mochna bahenní a přímo v tůních nezřídka zelené řasy parožnatky.

Mokřadní lokality

Na většině lokalit se vyskytuje společně několik typů biotopů.

Přejít nahoru