Lesy2020-04-02T21:48:26+02:00

Les – to nejsou jen stromy – i tisíce jeho drobných obyvatel

V současnosti na Podblanicku převažují lesy hospodářské – kulturní smrčiny a kulturní bory, poměrně hojné jsou olšovo-jasanové luhy. Přírodě blízké typy lesů se vyskytují jen maloplošně a jsou obvykle vyhlášeny jako zvláště chráněná území – NPR Ve Studeném (květnaté bučiny, suťové lesy), PR Velký Blaník (acidofilní bučiny) a PP V olších (olšovo-jasanové luhy). Druhově pestřejší a strukturně bohatší bývají i lesy ochranné – na nepříznivých, svažitých a nepřístupných stanovištích. Lesy zvláštního určení plní specifické určené funkce (např. ochrana vodního zdroje) a na Podblanicku se vyskytují jen omezeně, ve větší rozloze jen v CHKO Blaník.

Na lokalitách, které jsou zařazeny do programu pozemkového spolku, se uplatňují dva neobvyklé typy hospodaření. Při prvním z nich – např. v pralese Jehliště – se dává volnost přírodním procesům, v lese se neprovádí prakticky žádné zásahy a postupně přibývá padlých kmenů, na které jsou vázány vzácné houby. V druhém případě – např. na Dolnokralovických hadcích – se les naopak udržuje různými zásahy jako rozvolněný, s dostatkem světla pro byliny nebo motýly.

Přejít nahoru