Lokality

Lokality2021-04-30T10:48:31+02:00

Mokřady

Podblanicko je na mokřady (naštěstí) stále ještě poměrně bohaté. Mokřadní společenstva společenstva rákosin a vysokých ostřic nacházíme na okrajích rybníků,  při potocích, na vlhkých sníženinách a tůních. Velmi cenná jsou rašeliniště s výskyty vzácných druhů bylin. Na okrajích katastrů zůstaly zachovány zbytky podmáčených luk s typickými keřovými vrbami.

Podlesí

Významná mokřadní lokalita v CHKO Blaník s řadou vzácných a chráněných druhů. Přírodní rezervace.

Všechny mokřadní lokality

Lesy

Typickými lesními společenstvy Podblanicka byly květnaté bučiny, kterých však mnoho nezůstalo (NPR Ve Studeném). Ve vyšších polohách jsou zachovány pěkné ukázky acidofilních bučin. V údolích řek na svazích rostou dubohabřiny a doubravy, přímo u vodních toků pak olšiny a jaseniny. Na nepřístupných skalnatých místech nacházíme suťové lesy.

Jehliště

Významná stará jedlobučina na strmém svahu Javorové skály. Bezzásahové území.

Všechny lesní lokality

Stepi

Skutečné stepi se na Podblanicku nevyskytují. O to více jsou vzácnější zachovalé suché stráňky, svahy opuštěných lomů s řídkou vegetací nebo skalky. Zvláštěním biotopem jsou opuštěné vápencové lomy nebo výsypky starých důlních děl.

Všechny stepní lokality

Sady, památné stromy

Na Podblanicku najdeme celou řadu významných starých stromů, z nichž většina je vyhlášena jako památné. Pozornost se v poslední době zaměřuje na sady a zahrady, které jsou zdrojem zapomenutých odrůd ovocných dřevin i útočištěm celé řady druhů živočichů (ptáci, hmyz).

Všechny lokality

Kulturní a technické památky

Stavební památky jsou významnou součástí kulturní krajiny, patří sem kromě lidových staveb a šlechtických zámečků i drobná architektura jako kaple, zvonice, boží muka, kříže, studánky aj. Na Podblanicku jsou i technické a průmyslové památky  – objekty a zařízení souvisejících s těžbou nebo výrobou.

Všechny lokality
Přejít nahoru